divendres, 29 de gener de 2016

EDICIÓ ANUL·LADA

 BASES CATALÀ
IX MEMORIAL AGUSTÍ TORRENTS I BARRACHINA


GRUP VI DAURAT


IX Concurs Internacional de fotografia digital de muntanya
 "Memorial Agustí Torrents i Barrachina"

ORGANITZA: Grup Vi Daurat
Amb la col•laboració de l'Agrupació Excursionista "Catalunya".

TEMES: A/ Esports de muntanya. B/ El Pedraforca. C/ Fauna i flora de muntanya.

CATEGORIES: Una mateixa fotografia podrà optar a un sol premi. 

PARTICIPANTS: Podran participar tots els aficionats que ho desitgin, residents en qualsevol país, excepte membres del Grup Vi Daurat.

DATA D'ADMISSIÓ: Admetran els treballs rebuts fins el 23 juny de 2017 Les fotografies no hauran estat publicades o presentades en cap altre concurs fotogràfic anteriorment, ni parcialment ni en la seva totalitat.

PRESENTACIÓ D'ORIGINALS: Cada participant podrà enviar un màxim de 3 fotografies per categoria. Per bé que un mateix participant no podrà rebre més d’un premi en la categoria.

Les fotografies s'hauran d'enviar:
Per Internet a l'adreça: grupvidaurat@yahoo.es. (Els formats acceptats són: JPG/JPEG amb una resolució de 300 ppp i una mida mínima de 640x480 pixe'ls i un pes màxim de 2 MB).

Per correu postal, en un CD o DVD, amb les mateixes característiques de resolució i mida que les que enviïn per Internet, encara que sense límit de pes (MB) dirigit a:

Grup Vi Daurat (M. Cabanillas) : Juan de Mena, 15 – 3er 1a.- 08035 Barcelona

Aquest CD o DVD haurà de ser identificat amb el nom de l’autor, així com cadascuna de les imatges que s’incloguin en el mateix. A més a més s’hi haurà d’indicar el Nº de foto, lloc i títol. No es tornaran els CD o DVD remesos pel Concurs. No s'admeten fotografies enviades per cap altre mitjà o de diferents característiques.

Es permet el retoc de les fotografies, sempre que sigui per a aplicar filtres globals que millorin la seva qualitat (esclat, contrast,…). No és permès, afegir o eliminar elements, barrejar vàries fotos o modificar la composició original.

És imprescindible que tots els participants remetin la següent informació, bé sigui via e-mail o correu postal (juntament amb el CD o DVD amb els treballs):

Nom i cognoms: Pseudònim o Àlies (si ho desitja). DNI o Nº de passaport, targeta de residència, etc.:
Telèfon i Correu electrònic
La identificació de cadascuna de les fotografies és obligatòria amb les següents dades:
Lloc i país on es va realitzar la fotografia.
Data de realització (suficient amb l’any, si no es disposa de més dades).
Títol de la fotografia. Categoria o categories en les quals participa.

PREMIS

• Trofeu Montserrat - Lauro Clariana SL, a la millor fotografia i 100€
• Trofeu Pedraforca - Grup Vi Daurat a la millor fotografia del Pedraforca i 100€
• Trofeu Penyagolosa   a la millor fotografía de Flora i Fauna
• Trofeu Saloria  - Grup Vi Daurat a fotografía  finalista
• Trofeu La Mola - Lauro Clatiana SL, a fotografái finalista finalista
• Trofeu Sant Ramon - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a fotografía finalista
• Trofeu Pica d'Estats - Agrupació Excursionista “Catalunya”, a fotografía finalista
• Trofeu Tossal del Rei - C.E. Sant Boi
a fotografía finalista

DRETS: El concursant ha de ser l’únic titular dels drets d’autor de la fotografia enviada.- Grup Vi Daurat  es reserven el dret de no acceptar fotografies que no s’ajustin als temes proposats o siguin considerades ofensives o de mal gust.
Els premiats cedeixen a Grup Vi Daurat i els col·laboradors que desitgi  els dretsde la ’explotació publicitària sobre les obres presentades que hagin estat premiades.
Els finalistes  es comprometen a facilitar les fotografies en la màxima resolució, abans de bescanviar el seu premi.

PROTECCIÓ DE DADES: El Grup Vi Dauratgaranteix el correcte tractament de les seves dades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999.

JURAT: Components del Grup Vi Daurat i representants de l'Agrupació Excursionista “Catalunya” o altres que els organitzadors decideixin.

NOTA: Els organitzadors es reserven la facultat d'ajornar la recepció de treballs si la participació i al final del període assenyalat és baixa 

ACCEPTACIÓ: La participació en el Concurs suposa l’acceptació de totes i cadascuna de les presents bases
............................................................................................
EDICIÓN ANULADA
2
MEMORIAL AGUSTÍ TORRENTS i BARRACHINA
GRUP VI DAURAT
IX Concurso Internacional de fotografia digital de montaña
"Memorial Agustí Torrents i Barrachina"

ORGANIZA: Grup Vi Daurat
Con la colaboración de la Agrupació Excursionista "Catalunya"

TEMAS: A / Deportes de muntanya. B / El Pedraforca. C / Flora y Fauna de montaña i D/ Carreras por montaña.

CATEGORÍAS: Una misma fotografía no podrá optar a más de un premio.

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los aficionados que lo deseen, residentes en cualquier país, excepto los miembros del Grup Vi Daurat.

FECHA DE ADMISIÓN: Se admitirán los trabajos recibidos hasta el 23 de junio de 2016. Las fotografías no habrán sido publicadas o presentadas en otro concurso fotográfico anteriormente, ni parcialmente ni en su totalidad. 

PRESENTACIÓN DE ORIGINALES: Cada participante podrá enviar un máximo de 3 fotografías por categoría. Si bien un mismo participante no podrá recibir más de un premio.
Las fotografías deberán enviarse:
Por Internet en la dirección: grupvidaurat@yahoo.es. (Los formatos aceptados son: JPG / JPEG con una resolución de 300 ppp y un tamaño mínimo de 640x480 pixe'ls y un peso máximo de 2 MB) .
Por correo postal, en un CD o DVD, con las mismas características de resolución y tamaño que las que se envíen por Internet, aunque sin límite de peso (MB) dirigido a:
Grup Vi Daurat (M. Cabanillas) Juan de Mena, 15 3er 1a - 08035 Barcelona

El CD o DVD deberá ser identificado con el nombre del autor, así como cada una de las imágenes que se incluyan en el mismo. Además se deberá indicar el N º de foto, lugar y título. No se devolverán los CD o DVD remitidos por el Concurso. No se admiten fotografías enviadas por ningún otro medio o de diferentes características.
Se permite el retoque de las fotografías, siempre que sea para aplicar filtros globales que mejoren su calidad (brillo, contraste, ...). No está permitido, añadir o eliminar elementos, mezclar varias fotos o modificar la composición original.
Es imprescindible que todos los participantes remitan la siguiente información, bien sea vía e-mail o correo postal (junto con el CD o DVD con los trabajos)
Nombre y Apellidos: Seudónimo o Alias (si lo desea). DNI o N º de pasaporte, tarjeta de residencia, etc.:
Teléfono. Correo electrónico
La identificación de cada una de las fotografías es obligatoria con los siguientes datos:
Lugar y país donde se realizó la fotografía.
Fecha de realización (suficiente con el año, si no se dispone de más datos).
Título de la fotografía.
Categoría o categorías en las que participa.

PREMIOS
• Trofeo Montserrat - Lauro Clariana SL a la mejor fotografia i 100€
• Trofeo Pedraforca - Grup Vi Daurat   a la mejor fotografia del Pedraforca i 100€
• Trofeo Penyagolosa - Grup Vi Daurat,  a la mejor fotografía de Flora y Fauna
• Trofeo Saloria, a fotografía finalista
• Trofeo La Mola - Lauro Glariana SL, a fotografía finalista
• Trofeo Sant Ramon - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a fotografía finalista
• Trofeo Pica d'Estats - Agrupació Excursionista “Catalunya”. a fotografía finalista
• Trofeo Tossal del Rei - C.E. Sant Boi
a fotografía fianlista


DERECHOS: El concursante debe ser el único titular de los derechos de autor de la fotografía enviada. - Grup Vi Daurat se reservan el derecho de no aceptar fotografías que no se ajusten a los temas propuestos o sean consideradas ofensivas o de mal gusto.
Los premiados ceden a Grup Vi Daurat i los colaboradores que decida, los derechos de explotación publicitaria sobre las obras presentadas que hayan sido premiadas.
Los premiados se comprometen a facilitar las fotografías en la máxima resolución, antes de canjear su premio.

PROTECCIÓN DE DATOS: Grup Vi Daurat garantizan el correcto tratamiento de sus datos de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999.

JURADO: Componentes del Grup Vi Daurat y representantes de l' Agrupació Excursionista "Catalunya" i Centre Excursionista de Sant Boi


Nota: Los organizadores se reservan la facultat de aplazar la recepción de trabajos si la participación e al final del periodo señalado es baja

ACEPTACIÓN: La participación en el Concurso supone la aceptación de todas y cada una de las presentes bases..

............................................................................................